---- โฆษณาตำแหน่งนี้ (หมุนวนไม่เกิน 10 อัน) เพียง 5,000/เดือน กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ----
หน้าแรกมุมสมาชิกแนะนำถาม-ตอบ
ขณะนี้เป็นเวลา 14:36 ของวันที่ 20/02/2018
[ ดูกระทู้ทุกบอร์ดรวมกัน กดที่นี่ ]
*** 1 ก.พ 56 - มือถือ Truemove-H หรือ TOT (imobile3gx, iec3g) สามารถยืนยันตัวได้แล้ว โดยโทรไปหมายเลข *499297 แทน (ค่าบริการนาทีละ 9.63 บาท) ***
พบเห็น รูปไม่เหมาะสม, สิ่งผิดกฏหมาย ติดต่อผู้ดูแลเว็บ กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
ไม่เข้ากลุ่ม (หน้าที่ 1/1)
โครงการพระราชกรณียกิจในหลวง
0. wt25044 (0)
Mail to wt25044


บริจาคเงินช่วยน้ำท่วม
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เลขที่ : 045-3-04190-6
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
    09-02-2009, 15:24:55   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]

ร่วมถวาย ๑ ใน พระราชกรณียกิจ ในหลวงของเรา ที่ท่านประทับใจ

พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงปกเกล้าเหล่าพสกนิกร โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกท้องถิ่น เป็นท้องที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใด ก็มิได้ทรงย่อท้อ เสด็จไปเยี่ยมเยียนขจัดปัดเป่าความทุกข์ ความยากไร้แก่ทวยราษฎร์ โดยมิทรงรังเกียรติ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

1. |3elove (0)
Mail to |3elove


    09-02-2009, 19:57:32   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้พสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่าง สังคมระดับท้องถิ่นและตลาดระดับสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยชาติสามารถทันสมัย และก้าวสู่ความเป็นสากลได้ โดยปราศจากการต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญในช่วงปี พ.ศ. 2540 เมื่อปีที่ประเทศไทยต้องการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพเพื่อที่จะยืนหยัดในการพึ่งตนเองและพัฒนานโยบายที่สำคัญเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสร้างแนวคิดเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ ซึ่งคนไทยจะสามารถเลี้ยงชีพโดยอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า มันไม่ได้มีความจำเป็นที่เราจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) พระองค์ได้ทรงอธิบายว่า ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ ทางสายกลางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงของประเทศได้

เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมของชมชุนให้ดีขึ้นโดยมีปัจจัย 2 อย่างคือ

การผลิตจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่าง ปริมาณผลผลิตและการบริโภค
ชุมชนจะต้องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นคือ

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะคงไว้ซึ่งขนาดของประชากรที่ได้สัดส่วน
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และปราศจากการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก
ปัจจุบันแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการนำไปใช้เป็นนโยบายของรัฐบาล และปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550


2. |3elove (0)
Mail to |3elove


    09-02-2009, 20:07:59   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๖ เนื่องในวันวชิราวุธ
พวกเราชาวไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ประกอบพิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี โดยประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสดุดีแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของคณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือชาวบ้าน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ทรงนำความเจริญนานาประการมาสู่ประเทศชาติ ในด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่บ้านเมืองนั้น ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างรากฐานแห่งความมั่นคงและความสามัคคีในชาติ ด้วยการตั้งกองเสือป่าขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ เพื่อให้คนไทยรู้สึกว่า ความจงรักภักดีต่อผู้ดำรงตำแหน่งรัฐสีมาอาณาจักร โดยต้องตามมติประเพณี ความรักชาติบ้านเมืองและนับถือศาสนา และความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ทำลายซึ่งกันและกัน ทั้งสามประการนี้เป็นมูลฐานแห่งความมั่นคง จะทำให้ชาติไทยดำรงอยู่ได้นาน ไม่เสียทีที่บรรพบุรุษของเราได้ก่อสร้างปลูกฝังชาติไทยของเราไว้ใน แว่นแคว้นนี้สืบไป โดยกองเสือป่าที่ทรงก่อตั้งขึ้น นับเป็นกองลูกเสือลำดับที่ ๓ ของโลก และกิจกรรมของลูกเสือเป็นที่เลื่องลือไปยังนานาอารยประเทศ จนกระทั่งกองลูกเสือของประเทศอังกฤษ ได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ และของพระราชทานนามกองลูกเสือนั้นว่า “กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม” อันเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยและคนไทยทั้งมวล โดยกองลูกเสือดังกล่าวได้ติดเครื่องหมายช้างเผือก อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน

3. stprs (1)

Mail to stprs


    12-02-2009, 13:45:34   [Edit message]   [ ระวังโจรหลอกขายโปร/สิ่งของ แลกกับเลขบัตรทรูมันนี่ ต้องขอเบอร์บ้านทุกครั้ง! ]
รักษาน้ำ รักษาป่า เพื่อในหลวง

จาก นิยม สมนาม

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน งดเว้นการโพสกระทู้ หรือข้อความที่ เกี่ยวข้อง กับการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ไม่ว่าจะเป็นการขอเพลง MP3, การ์ตูน หรือผลงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ และมีบทลงโทษทางกฏหมายขั้นรุนแรง

[ Post new topic ]
--= รับสอนพิเศษ ป.5-ม.6 ทุกวิชาโดยนิสิตวิศวฯ และเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ 087-598-2828 ปรึกษาได้ไม่แพงจ๊ะ (Keaw) =--
รับวาดรูป, รูปเหมือน, รูปล้อเลียน, กรอบรูป, ภาพวาด, ภาพเหมือน, ของขวัญ
จำหน่าย เป้เดินทาง กระเป๋ากล้อง เสื้อ Jacket ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ
กรุณาอย่านำข้อความหมิ่นประมาทผู้อื่นมาโพสต์กระทู้นะครับ เพราะคนโพสต์สามารถถูกฟ้องรองเอาได้นะครับ (ข้อมูลจากทางตำรวจครับ) !

[ ลงทะเบียน ] [ ดูผลการประมูล ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ ลืมรหัสผ่าน ] [ ดู feedback ] [ ตรวจสอบรายการประมูล ] [ เงื่อนไขในการให้บริการ ]


Jump to: